دستگاه برداشت سیب زمینی مدل FSH-H2t1

دستگاه برداشت سیب زمینی

دستگاه کاشت سیب زمینی مدل FSH-PM2

دستگاه کودپاش شیمیایی مدل FSH-FD2

دستگاه کودریز دامی مدل FSH-FM1