دستگاه برداشت سیب زمینی مدل FSH-H2t1

دستگاه برداشت سیب زمینی

دستگاه کاشت سیب زمینی مدل FSH-PM2