دستگاه بذرکار مدل FSH-SP9

دستگاه بذرکار مدل
FSH-SP9